Privacybeleid Janssen Personeelsdienst

Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen HR Services, hierna te noemen Janssen Personeelsdienst hecht grote waar aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Janssen Personeelsdienst heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld. Janssen Personeelsdienst behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy verklaring geeft Janssen Personeelsdienst u inzicht
hoe in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens Janssen Personeelsdienst

Naam: Janssen Personeelsdienst B.V.
Adres: 7005 BK, Koopmanslaan 27-B.
Plaats: Doetinchem
Telefoon: 0314- 37 49 40
Website: www.janssenpersoneelsdienst.nl
KVK: 09134947
Mailadres: info@janssenpersoneelsdienst.nl

Janssen Personeelsdienst is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Janssen Personeelsdienst schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Janssen Personeelsdienst blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven/organisaties maakt Janssen Personeelsdienst contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten) van onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.
Cookies
Janssen Personeelsdienst maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe de bezoekers onze website(s) gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u op onze website onderaan iedere pagina onder het kopje Cookiebeleid. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting over cookies deze link. 
Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Janssen Personeelsdienst toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Janssen Personeelsdienst rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Janssen Personeelsdienst is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
  Janssen Personeelsdienst of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Janssen Personeelsdienst gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

• Arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, ten behoeve van het vinden van een passende baan, worden uw gegevens opgenomen in onze centrale database. Hiervan is onder andere sprake
wanneer u via onze website solliciteert naar een specifieke functie bij (een klant van) Janssen Personeelsdienst, wanneer u een open sollicitatie naar ons verzendt of wanneer u zich aanmeldt voor
onze vacaturealert. Opname in onze centrale database houdt in dat u door ons benaderd kunt worden, zowel per telefoon als per e-mail, met vacatures die mogelijk interessant voor u zijn.

1. Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
2. Uitvoeren van intakegesprekken;
3. U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van diensten van Janssen
Personeelsdienst en/of Janssen Payroll en van derden;
4. Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
5. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling
naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
6. U te benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u
interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
7. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en
hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
8. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
9. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training
en opleiding;
10. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne
controles en bedrijfsgevoeligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
11. U de mogelijkheid te bieden om een zoekprofiel aan te maken;
12. Voor het verzenden van de vacature-alert;
13. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
14. Voor het opstellen van het ziekteverzuim protocol;
15. Subsidies, loonkostenvoordelen e.d. aan te vragen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

In het kader van onze dienstverlening legt Janssen Personeelsdienst persoonsgegevens vast. Janssen Personeelsdienst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze dienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt voor gerechtvaardigde belangen maar ook om wettelijke/contractuele verplichtingen te kunnen nakomen als organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen (en eventuele testen) die u zelf of via ons
  hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van
  de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en
  gegevens betreffende werkervaring;
 • Bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel voor de
  vacature-alert aan te maken of te reageren op vacatures;
 • Online locatiegegevens: IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Indien u voor Janssen Personeelsdienst of voor haar opdrachtgevers gaat werken/werkt/heeft gewerkt, kan Janssen Personeelsdienst ook onderstaande gegevens verwerken:

 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens betreffende de aard en de inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist als gevolg van of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Janssen Personeelsdienst geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens
In sommige gevallen is Janssen Personeelsdienst wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. In het geval van een arbeidsovereenkomst is Janssen Personeelsdienst verplicht om o.a. uw voor- en achternaam, BSN, geslacht, geboortedatum & -plaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer te verwerken. Indien u bovenstaande persoonsgegevens niet verstrekt aan Janssen Personeelsdienst, kan het tot gevolg hebben dat een overeenkomst niet gesloten kan worden.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Janssen Personeelsdienst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor u gegevens verzameld worden.
In het geval van de vacature-alert bewaren wij uw gegevens zolang u staat ingeschreven bij Janssen Personeelsdienst. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het opzetten van een arbeidsovereenkomst, zoals NAW-gegevens, geboortedatum & -plaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, worden niet langer bewaard dan wettelijk vereist. Gegevens met betrekking tot locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser & apparaat type worden niet langer bewaard dan nodig is voor uitvoering van de overeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en bijbehorende bewaartermijnen.

Ingeschreven en niet werkzame uitzendkrachten

Er gelden bij deze groep de volgende bewaartermijnen:

 • Zolang de uitzendkracht aangeeft bemiddeld te willen worden, mogen de gegevens bewaard
  blijven;
 • Een kopie van een identiteitsbewijs, moet indien de uitzendkracht binnen 4 weken na
  inschrijving niet is tewerkgesteld, verwijderd worden;
 • Na 2 jaar dient de wel ingeschreven maar niet werkzame uitzendkracht schriftelijk gevraagd te
  worden of hij nog bemiddeld wilt worden;
 • Bij een concrete klacht of claim mogen de relevante persoonsgegevens bewaard blijven,
  indien noodzakelijk voor de afhandeling.

De niet meer werkzame uitzendkrachten

De volgende gegevens dienen bewaard te blijven:

 • Administratie en fiscale bewaarplicht

Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de rijksbelasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van tenminste 2 jaar.

 • Loonbelasting

Verzoeken tot loonheffingskorting, NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en afschriften van documenten ter identificatie dienen te worden bewaard tot tenminste 5 jaar na einde van het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • Eigenrisicodrager

Wanneer de uitzendondernemer eigenrisicodrager  Ziektewet is, moet het de gegevens van de ziekmelding tenminste 5 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janssen Personeelsdienst kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Janssen Personeelsdienst, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Janssen Personeelsdienst diensten verleent of opdrachten uitvoert, leveranciers, overheidsinstanties, andere zakelijk relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen
worden verplicht, bijvoorbeeld voor een controle door een inspectie-instellingen of een gerechtelijk  bevel en/of een gerechtelijk vonnis. In het kader van een inspectie door inspectie instellingen is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verstrekt worden voor bijvoorbeeld een cao-, SNA of SNCU controles.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen
zoals genoemd bij punt 6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Met bedrijven en organisaties die gegevens verwerken in opdracht van Janssen Personeelsdienst, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Janssen Personeelsdienst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onderstaande tabel geeft aan met wie Janssen Personeelsdienst gegevens deelt, welke gegevens het deelt en wat het doel is van overdracht van gegevens.

Organisatie  Welke gegevens worden er gedeeld? Doel van de overdracht van de gegevens
Mull2media en

Google Analytics/Ads

Online locatiegegevens: IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type Gerechtvaardigd belang
Tawk.To (Chat op website) NAW-gegevens, telefoonnummer & e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens Gerechtvaardigd belang
UVW NAW-gegevens, BSN, kopie (digitaal) ondertekende arbeidsovereenkomst Nakoming wettelijke plicht voor Janssen Personeelsdienst
Klanten Janssen Personeelsdienst B.V. NAW- gegevens van tewerkgestelde uitzendkrachten Nakoming wettelijke plicht voor Janssen Personeelsdienst

 

Het delen van persoonsgegevens met derden worden in de verwerkersovereenkomst vastgelegd. Voor meer informatie over de verwerkersovereenkomsten kunt u contact opnemen met Janssen Personeelsdienst via info@janssenpersoneelsdienst.nl t.a.v. Business Support of schriftelijk: Janssen Personeelsdienst, t.a.v. Business Support, Koopmanslaan 27-B, 7005 BK Doetinchem.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van gegevens
Iedere persoon waarvan Janssen Personeelsdienst persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens. U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Janssen Personeelsdienst. Neem hiervoor contact op met Janssen
Personeelsdienst via info@janssenpersoneelsdienst.nl t.a.v. Business Support of schriftelijk: Janssen Personeelsdienst, t.a.v. Business Support, Koopmanslaan 27-B, 7005 BK Doetinchem.
Recht op bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens
Iedere persoon waarvan Janssen Personeelsdienst persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. U kunt op ieder gewenst moment uw bezwaar maken. Neem hiervoor contact op met Janssen Personeelsdienst via info@janssenpersoneelsdienst.nl t.a.v. Business Support of schriftelijk: Janssen Personeelsdienst, t.a.v. Business Support, Koopmanslaan 27-B, 7005 BK Doetinchem.
Recht op het intrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
Iedere persoon waarvan Janssen Personeelsdienst persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.
U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met Janssen Personeelsdienst via info@janssenpersoneelsdienst.nl t.a.v. Business Support of schriftelijk: Janssen Personeelsdienst, t.a.v. Business Support, Koopmanslaan 27-B, 7005 BK Doetinchem.
Recht op overdracht van gegevens
Iedere persoon waarvan Janssen Personeelsdienst persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Janssen Personeelsdienst een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Een verzoek voor de overdracht van gegevens kan via info@janssenpersoneelsdienst.nl t.a.v. Business Support of schriftelijk: Janssen Personeelsdienst, t.a.v. Business Support, Koopmanslaan 27-B, 7005 BK Doetinchem.
Recht op het indienen van een klacht
Janssen Personeelsdienst wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen, als het bijvoorbeeld gaat over de omgang van uw persoonsgegevens door Janssen Personeelsdienst. Dit kan via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via onderstaande link kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen
Geautomatiseerde besluitvorming
Janssen Personeelsdienst neemt op geen enkele manier op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Janssen Personeelsdienst) tussen zit.
Beveiliging van persoonsgegevens
Janssen Personeelsdienst neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan z.s.m. contact op met Janssen Personeelsdienst. Dit kan via info@janssenpersoneelsdienst.nl t.a.v. Business Support of schriftelijk: Janssen Personeelsdienst, t.a.v. Business Support, Koopmanslaan 27-B, 7005 BK Doetinchem.